ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය 2017 අදාළ විශේෂ දේශනයක්

ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය 2017 අදාළව විශේෂ දේශනයක් ගන්නොරුව උද්‍යාන භෝග පර්යේෂණ ආයතනයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ), සන්ධ්‍යා කහදවල මහත්මියගේ සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තුමේන්තුවේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක දයානි කරුණානන්ද මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයේදී පවත්වන ලදි. මෙහිදි  ආහාර සුරක්ෂිතතාවය උදෙසා  ගෙවතු වගාවේ වැදගත්කම පිළිබද දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡාකරන ලද අතර නිවසේදී අඩු ඉඩක් භාවිතයෙන් වගාකල හැකි ගන්නොරුව සුදු බතල වැල්, ඒවා සිටුවීම සදහා අවශ්‍ය වගා මළු සහ විස්තර අත්පත්‍රිකා බෙදා දීමද සිදුකරන ලදි.

 

Site Map

 
Careers

Contact Us

FAQ

Search

News & Events

Follow Us on Social Media