ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි

ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයට අයත් ඉඩමක් මිනුම් ගත කිරීම සඳහා රජයේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි මිනින්දෝරුවරයකු අවශ්‍ය බැවින් සුදුසුකම්ලත් මිනින්දෝරුවරුන් පහත සඳහන් ලිපිනයට 2019.01.21 වන දිනට පෙර ඉල්ලුම්පත් යොමුකරන ලෙස මෙයින් දන්වමි.

 

අධ්‍යක්ෂ
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය
හන්තාන පාර
මහනුවර.

දුරකථන අංකය    : 081-2232002
ෆැක්ස් අංකය        : 081-2232131

Site Map

 
Careers

Contact Us

FAQ

Search

News & Events

Follow Us on Social Media